Darovací podmínky

Tyto darovací podmínky upravují podmínky poskytování Darů Nadačnímu fondu, zejména podmínky poskytování Darů a podmínky jejich následného rozdělování mezi Žadatele.

Poskytnutím Daru Nadačnímu fondu Dárce vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

Bude-li mezi Dárcem a Nadačním fondem uzavřena samostatná písemná Darovací smlouva nebo jiná písemná dohoda, s jejímiž ustanoveními budou tyto Podmínky v rozporu, mají taková ustanovení darovací smlouvy nebo jiné dohody přednost před těmito podmínkami.

Definice a výklad pojmů

Jestliže není výslovně stanoveno jinak, mají v těchto Podmínkách a v Darovací smlouvě následující pojmy a výrazy pokud jsou psány s velkým počátečním písmenem tento význam:

Darem se rozumí finanční anebo věcný dar poskytnutý Dárcem Nadačnímu fondu.

Dárcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba poskytující Dar Nadačnímu fondu.

Darovací smlouvou se rozumí písemná nebo ústní darovací smlouva uzavřená mezi Dárcem a Nadačním fondem, na základě které poskytne Dárce Nadačnímu fondu Dar. K uzavření Darovací smlouvy přitom dochází okamžikem Poskytnutí Daru.

Darovacími podmínkami se rozumí tyto darovací podmínky, které tvoří nedílnou část Darovací smlouvy.

Nadačním fondem se rozumí Nadační fond Společně to dokážeme, IČO: 067 35 789, se sídlem Vršovická 817/5, 101 00 Praha 10, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka N, oddíl 1578.

Nadačním příspěvkem se rozumí jakékoliv finanční nebo věcné plnění, které je Nadačním fondem na základě rozhodnutí Správní rady a v souladu se zákonem, zakládací listinou Nadačního fondu a statutem Nadačního fondu poskytnuto Žadateli.

Poskytnutím Daru se rozumí okamžik odeslání Daru na účet Nadačního fondu nebo okamžik uzavření samostatné písemné darovací smlouvy s Nadačním fondem.

Příběhem se rozumí příběh konkrétního Žadatele, uvedený v Žádosti, popisující činnost nebo záměr Žadatele nebo Žadatelovu tíživou zdravotní nebo sociální situaci, jehož obsah bude ve znění schváleném Nadačním fondem zveřejněn na Webových stránkách, případně v jiných médiích dle uvážení Nadačního fondu, nebo jinak využit v rámci Projektu.

Realizací Příběhu se rozumí materiální pomoc Žadateli ve formě poskytnutí Nadačního příspěvku.

Výzvou Příběhu se rozumí veřejná výzva Nadačního fondu k poskytování Darů na konkrétní Příběh, která je zveřejněná na Webových stránkách a ve které je uvedená doba, po kterou je možné Dary na konkrétní Příběh poskytovat.

Webovými stránkami se rozumí stránky Nadačního fondu www.nftodokazeme.cz.

Žadatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba realizující činnost nebo záměr, právnická osoba realizující veřejně prospěšnou činnost, nebo fyzická osoba nacházející se v tíživé zdravotní nebo sociální situaci, které byla rozhodnutím Správní rady schválena žádost o poskytnutí Nadačního příspěvku.

Poskytování darů

Dárce je oprávněn poskytnout Nadačnímu fondu Dar některým z následujících způsobů:

• zasláním libovolné finanční částky na podporu Realizace konkrétního Příběhu (bezhotovostním převodem, platbou online);

• zasláním libovolné finanční částky na účet Nadačního fondu č.ú. 6006006099/5500 bez označení konkrétního Příběhu; anebo

• jiným způsobem dle dohody s Nadačním fondem.

Dárce je oprávněn poskytnout Nadačnímu fondu Dar jednorázově nebo opakovaně.

Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s Poskytnutím Daru, např. náklady na internetové připojení, bankovní poplatky a jiné si hradí Dárce sám.

Dárce sdělí Nadačnímu fondu požadavek na vydání potvrzení o přijetí Daru pro daňové účely prostřednictvím formuláře zveřejněného na Webových stránkách, nebo kontaktuje Nadační fond. Nadační fond je v takových případech povinen Dárci bez zbytečného odkladu takové potvrzení vyhotovit a zaslat.

Nakládání s dary

Nadační fond je povinen nakládat s Dary v souladu se zakládací listinou, statutem a těmito Podmínkami, případně s jiným vnitřním předpisem, je-li vydán.

Správní rada Nadačního fondu je oprávněna ve lhůtě 30 dnů ode dne poskytnutí Daru rozhodnout o odmítnutí Daru, a to i bez uvedení důvodu, zejména však v případě, že Dárcem bude právnická osoba s nejasnou vlastnickou strukturou. Nadační fond je v takovém případě oprávněn od uzavřené Darovací smlouvy odstoupit, s účinky ex tunc; k odstoupení dojde buď doručením odstoupení Dárci, nebo dnem jeho uveřejnění na Webových stránkách Nadačního fondu. Poskytnutý Dar je Nadační fond v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu ode dne odstoupení vrátit zpět Dárci stejnou formou, jakou byl Dar přijat. Dárce nemá nárok na úroky přirostlé v období od poskytnutí Daru do jeho vrácení.

Správní rada je oprávněna rozhodnout o naložení s Darem dle svého uvážení.

V případě, že Dárce poskytne Dar s uvedením preference konkrétního Příběhu, Nadační fond k této preferenci přihlédne a je-li to účelné a v souladu se zakládací listinou a statutem, Dar použije na Realizaci preferovaného Příběhu. Rozhodne-li správní rada v takovém případě, že Dar bude použit na Realizaci jiného Příběhu, toto rozhodnutí transparentně odůvodní. To neplatí v případech uvedených v následných bodech těchto Podmínek.

V případě, že bude v okamžiku ukončení Výzvy Příběhu hodnota poskytnutých Darů přesahovat po odečtení nákladů na správu Nadačního fondu rozpočet potřebný pro Realizaci Příběhu, rozhodne o použití přebytku Darů správní rada Nadačního fondu zejména tak, že

• přebytek Darů bude použit na realizaci jiného, zpravidla obdobného Příběhu; nebo

• přebytek Darů bude poskytnut jiné neziskové právnické osobě na obdobné účely.

V případě, že bude v okamžiku ukončení Výzvy Příběhu hodnota poskytnutých Darů po odečtení nákladů na správu Nadačního fondu nižší, než kolik je potřeba pro Realizaci Příběhu, rozhodne správní rada Nadačního fondu, jak bude s Darem dále naloženo, a to zejména tak, že:

• prodlouží ve Výzvě Příběhu uvedenou dobu pro poskytování Darů;

• použije Dary na realizaci jiného, zpravidla obdobného Příběhu; nebo

• poskytne Dary jiné neziskové právnické osobě na obdobné účely.

Dary poskytnuté Nadačnímu fondu po ukončení Výzvy Příběhu budou použity v souladu s rozhodnutím správní rady Nadačního fondu nejčastěji na realizaci jiného Příběhu.

V případě, že Dárce poskytne Dar Nadačnímu fondu bez preference Příběhu, který má být z Daru realizován, rozhodne o naložení s Darem správní rada Nadačního fondu v souladu se zakládací listinou, statutem a těmito Podmínkami. Správní rada je při rozhodování vázána pouze účelem Nadačního fondu.

Pokud Dárce poskytne Nadačnímu fondu v omylu jiný Dar, než jaký zamýšlel poskytnout, anebo pokud Dárce poskytne Nadačnímu fondu v omylu Dar v jiné než zamýšlené výši, sdělí Dárce tuto skutečnost nejpozději do 3 dnů od Poskytnutí Daru Nadačnímu fondu, nebo pověřené třetí osobě. Nadační fond po dohodě s Dárcem v takovém případě vrátí Dárci poskytnutý Dar, nebo Dárcem určenou část.

Správa Nadačního fondu

Nadační fond je oprávněn použít nejvýše 15 % hodnoty každého Daru na správu Nadačního fondu.

Zpracování osobních údajů dárců

Nadační fond tímto informuje Dárce, že v případě, že Dárce poskytne Nadačnímu fondu v souvislosti s Poskytnutím Daru své osobní údaje (tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo účtu, kontaktní údaje), Nadační fond je oprávněn poskytnuté osobní údaje zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a jinými souvisejícími právními předpisy za účelem vedení evidence Dárců po dobu 10 let od Poskytnutí Daru.

V případě, že k tomu Dárce udělí souhlas, je Nadační fond oprávněn zpracovávat osobní údaje Dárce také za účelem

• zveřejňování těchto osobních údajů na Webových stránkách Nadačního fondu, na oficiálních materiálech Nadačního fondu, v televizi a jiných sdělovacích prostředcích nebo na sociálních sítích v souvislosti s Poskytnutím Daru;

• předávání těchto osobních údajů správci Nadačního fondu na účely související s Poskytnutím Daru;

• provádění analýz, statistik a vyhodnocování činností Nadačního fondu;

• komunikace s Dárcem.

Tento souhlas je Dárce oprávněn kdykoli písemně odvolat. K odvolání souhlasu dochází okamžikem doručení písemného odvolání souhlasu na emailovou adresu info@todokazeme.cz nebo do sídla Nadačního fondu, resp. vyplnění příslušného formuláře na Webových stránkách Nadačního fondu.

Dárce má právo požádat Nadační fond o přístup k osobním údajům, které o něm Nadační fond zpracovává, jakož i další práva vyplývající z platných právních předpisů.

Osobní údaje Dárců může Nadační fond zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím společnosti Mr. RED s.r.o., IČO: 257 42 264, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Pod Strání 2160/19, PSČ 100 00, která je Nadačním fondem pro zpracování osobních údajů pověřena jako zpracovatel osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Dárce okamžikem Poskytnutí Daru prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté Nadačnímu fondu jsou pravdivé a aktuální, a že v případě jakékoli změny osobních údajů tuto změnu Nadačnímu fondu bez zbytečného odkladu oznámí.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Veškeré spory, vyplývající z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých Darovacích smluv uzavřených dle těchto Podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na Webových stránkách Nadačního fondu dnem 4. 1. 2018.